10-01-2019

Op 9 januari vond een extra klankbordgroep bijeenkomst plaats om de resultaten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het voorkeursalternatief (VKA) van het voorgenomen Windpark te bespreken.

Het bespreken van het voorkeursalternatief (VKA) is een volgende stap in de procedure om te komen tot een windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Het VKA is de uitkomst op basis van de verschillende onderzoeken welke onderdeel zijn van de milieueffectrapportage (m.e.r.).
Een milieueffectrapportage is een onderzoek naar de milieugevolgen van een voorgenomen initiatief. Dat gebeurt aan de hand van alternatieven. Alternatieven zijn de mogelijke manieren waarop het voorgenomen initiatief kan worden gerealiseerd.

In het onderzoek zijn drie alternatieven onderzocht. Daarbij zijn de opbrengsten in de vorm van duurzame energie en financiën vergeleken met de milieueffecten en de overlast voor omwonenden.
De klankbordgroep kreeg hierover uitleg en tevens de uitkomst voorgelegd welke variant naar mening van de VHTAC als initiatiefnemer de meest optimale is. Deze informatie gaf aanleiding tot veel vragen en opmerkingen. Binnen de klankbordgroep is uitvoerig gediscussieerd over de keuzevoorkeur van de vereniging.

Voor iedereen
Diverse partijen worden nu hierover geïnformeerd en op 19 januari vindt er een aparte inloopbijeenkomst voor belangstellende plaats (10.00 tot 12.00 uur bij Van Den Borne Aardappelen). Het VKA, het voorkeursalternatief wordt op basis van de m.e.r. vastgesteld en vormt een onderdeel van het milieueffectrapport (m.e.r.).
Dit wordt later ter inzage gelegd in het gemeentehuis en wordt apart bekend gemaakt.

Wat doet de klankbordgroep?
Inmiddels hebben er 6 klankbordgroep bijeenkomsten plaatsgevonden. De deelnemers (gemiddeld 16 personen) vertegenwoordigen diverse partijen, instanties en belangengroeperingen. Een gemêleerd gezelschap met een diversiteit aan meningen en achtergronden. Zij krijgen in een vroegtijdig stadium allerhande informatie over de ontwikkelingen van het windpark. Zij geven feedback op wat er leeft in de gemeenschap en bij hun achterban en zij geven gevraagd en ongevraagd advies.