14-05-2019

Persbericht

Windpark Agro-wind gemeente Reusel-De Mierden
Natuur vraagt nog aandacht

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windplan Agro-Wind in Reusel-De Mierden tussentijds beoordeeld. Zij geeft in haar advies aan welke punten nog aandacht vragen bij het definitief maken van het rapport. Zo is nog onderbouwing nodig van de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen, zodat straks duidelijk is dat ze niet teveel schade van het park ondervinden.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
De Vereniging High Tech Agro Campus wil windpark Agro-Wind in de gemeente Reusel-De Mierden realiseren vlakbij de Belgische grens. De vereniging is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en enkele inwoners van het gebied. Zij wil elf turbines plaatsen. Omdat het bestemmingsplan dit nu niet toestaat, heeft zij de gemeente gevraagd om hiervan af te wijken. Voordat de gemeente hierover besluit, zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport.

De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport tussentijds te beoordelen, zodat de gemeenteraad nu al zicht heeft op de kwaliteit van de milieu-informatie.

Het advies
De meeste milieugevolgen van het windpark zijn in het rapport overzichtelijk in beeld gebracht en goed onderbouwd. Voorbeelden daarvan zijn de gevolgen voor de geluidhinder, de veiligheid en het landschap. De Commissie geeft in haar advies aan welke punten nog aandacht vragen bij het definitief maken van het rapport.

Zo vraagt natuur meer aandacht. Het windpark ligt gedeeltelijk in en bij beschermde natuurgebieden, waarvan er twee in België liggen. De Commissie adviseert daarom om in het definitieve milieueffectrapport beter te onderbouwen dat vogels en vleermuizen niet teveel schade van het park ondervinden.

De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.