13-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat vanaf 8 maart tot en met 19 april 2018 voor iedereen ter inzage ligt:

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau van windpark Agro-Wind

Achtergrond

De gemeente wil meewerken aan het realiseren van windenergie als alternatief voor de huidige energie voorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat dit past in de ambitie van de kempen-gemeenten om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Zij heeft in beginsel medewerking toegezegd aan een initiatief van de vereniging High Tech Agro Campus om 8 windmolens te plaatsen. De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide/de grote cirkel, aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). Met dit windpark kan jaarlijks ten minste 70.000.000 kWh worden opgewekt.

Voor deze ontwikkeling wordt te zijner tijd een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit ‘afwijking bestemmingsplan’ aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Een MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De procedure die gevolgd moet worden voor de MER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Een eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In dit document is aangegeven welke plaatsingsalternatieven en welke milieueffecten onderzocht zullen worden in de MER en tot op welk detailniveau.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau:

  • bevat een omschrijving van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling
  • geeft het hierbij te beschouwen onderzoeksgebied weer
  • laat zien welke thema’s er worden onderzocht in de MER
  • laat zien welke plaatsingsalternatieven zowel in aantallen, opstellingen als in hoogtes worden onderzocht

Ter inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 8 maart tot en met 19 april 2018 ter inzage op het gemeentehuis te Reusel. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is ook in te zien via de website reuseldemierden.nl/windparkagrowind.

Over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt advies ingewonnen bij de buurgemeenten, waterschap De Dommel, Rijkswaterstaat en de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van de belangen die bij de ontwikkeling in het geding zijn.

Inloopochtend

Op zaterdag 17 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de gemeente samen met de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst geven we informatie en kunt u vragen stellen aan de gemeente en de initiatiefnemers over het windpark, de te volgen procedure en de notitie Reikwijdte en Detailniveau. U bent van harte welkom op een tijdstip dat u schikt. De gemeente en de initiatiefnemers staan u graag te woord.

Reageren

Iedereen wordt gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus11, 5541 KB Reusel. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze/reactie is mogelijk. Als u mondeling uw zienswijze of reactie kenbaar wilt maken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer G. Leeuw, bereikbaar onder telefoonnummer 0497-650 650.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een zienswijze per e-mail niet mogelijk is.

Vervolgproces

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het MER wordt daarna in overeenstemming met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Het MER wordt gelijktijdig met het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter visie gelegd. Dan kan iedereen reageren op de inhoud van het MER en het ontwerpbesluit . Het rapport wordt ook toegestuurd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning op basis van een beoordeling van alle reacties en adviezen en besluit de gemeenteraad of zij hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.