09-01-2020

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor windpark Agro-Wind in Reusel-de Mierden beoordeeld. De meeste milieugevolgen van de turbines zijn overzichtelijk samengevat en goed onderbouwd. Het rapport is dan ook bijna compleet, maar de gemeentebrede onderbouwing van de locatie van het park vraagt nog aandacht. De gemeente had de Commissie gevraagd om het rapport te beoordelen.

De Vereniging High Tech Agro Campus wil windpark Agro-Wind in de gemeente Reusel-De Mierden realiseren, vlakbij de Belgische grens. De vereniging is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en enkele inwoners van het gebied. Zij wil elf turbines plaatsen. Voordat de gemeente over het park besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Vanuit de grondposities van de vereniging High Tech Agro Campus is de locatie voor het windpark goed te begrijpen, maar het park past nu niet binnen het bestemmings-plan. De Commissie vindt het daarom nodig de vraag te beantwoorden of er binnen de gemeente andere locaties zijn die vanuit milieuoogpunt meer voor de hand liggen, ook omdat turbines in het Natuurnetwerk Brabant zijn gepland. Beantwoord eerst die vraag en neem daarna pas een besluit, zegt de Commissie.

Het Agro-Windpark is één van de eerste projecten in Nederland met windturbines in en nabij bos. Over de natuureffecten hiervan is nog relatief weinig bekend, omdat tot nu toe de meeste windparken in agrarisch gebied liggen of op bedrijventerreinen staan. De Commissie beveelt daarom aan nog veldinventarisaties uit te voeren en later vogels en vleermuizen in het gebied te monitoren.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden – besluit over het project. Zie hier het volledige advies.