13-01-2020

REUSEL – Met het voorstel van het college aan de gemeenteraad van Reusel-De Mierden om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, komen de elf windmolens in Reusel-zuid weer een stapje dichterbij.

Bron: ED

De verklaring is nodig om de Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te verlenen. Het Windenergiepark Agro-Wind park is een initiatief van 28 particulieren en bedrijven uit Reusel die daarvoor zelf een vergunning bij de gemeente hebben aangevraagd.

Haalbaar plan voorleggen
De gemeente spant zich op dit moment in om een haalbaar plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Peter van de Noort, wethouder Ruimtelijk Ordening, verwacht dat dit ook gaat lukken.

Een belangrijke stap in het voortraject naar de bouw van de windmolens is een toets van de milieucommissie voor de MER (milieu effect rapportage). De commissie heeft nu haar eindconclusies ten aanzien van de milieu-impact van het plan op een rij gezet. Daarbij zijn ook alle ingebrachte zienswijzen meegewogen.

Betere onderbouwing
Eerder werden er tien zienswijzen ingebracht, voor een deel door een aantal omwonenden. Hun pleidooi om het aantal molens te beperken tot negen, de Burgemeester Willekenslaan aan te houden als noordelijke grens en een limiet te stellen aan de ashoogte, zodat er geen verlichting noodzakelijk is, heeft tot op dit moment nog niet geleid tot aanpassingen in het plan.

De commissie vindt dat er nog wel een betere onderbouwing moet komen voor de voorgestelde locatie. Voordat de bouw van start gaat, moet er ook nog een veldinventarisatie gedaan worden, om vast te stellen hoe de huidige situatie is, om latere veranderingen vast te kunnen stellen. De initiatiefnemers willen zelf de veldinventarisatie uit gaan voeren.

De MER-commissie ziet het als een positieve ontwikkeling als het windpark er voor zorgt dat agrarische activiteiten uit de directe omgeving van het park, worden vervangen door natuur en extensieve landbouw. Deze ontwikkeling is mogelijk door de opbrengsten van windenergie waarmee de natuurcompensatie kan worden bekostigd.