3e Nieuwsbrief

12-03-2019  

In gesprek met Ralf Lavrijsen

Naam Ralf Lavrijsen

Beroep Accountmanager/relatiebeheerder bij de Rabobank voor agrarische klanten, tevens bestuurslid Vereniging High Tech Agro Campus

Leeftijd  28 jaar

Adres Postelsedijk Reusel

Wat betekent de ontwikkeling van het windpark voor jou?
Het windpark is geïnitieerd door de Vereniging High Tech Agro Campus met als doel, het imago van de agrarische sector te verbeteren en de circulaire economie te stimuleren. Zelf vind ik het een heel mooi lokaal project waarbij een groep burgers en ondernemers de handen in elkaar hebben geslagen om iets te doen aan duurzaamheid. De gehele gemeenschap van Reusel-De Mierden profiteert hiervan mee en er zijn geen grote energiemaatschappijen bij betrokken. We streven naar een brede betrokkenheid en open communicatie met de omgeving gedurende het gehele project. De ene keer gebeurt dat via een klankbordgroep bijeenkomst en de andere keer via inloopbijeenkomsten.

Wat is de uitdaging?
Ik ben overtuigd dat het windpark van meerwaarde is voor iedereen. Op dit moment wordt dit niet door iedereen zo ervaren. Ik zou het gaaf vinden als de “groep tegenstanders” er uiteindelijk ook de meerwaarde van in gaat zien. Daar ligt onze uitdaging.

Wat vind je minder leuk.
Regelmatig wordt er commentaar op zaken gegeven, waarbij mensen niet goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Het negatieve voert dan helaas de boventoon terwijl er ook heel veel positieve zaken te benoemen zijn. Ik zou het fijn vinden als we dit goed uitspreken met elkaar.

Profiteren
Inmiddels is de vergunning aangevraagd. Als het windpark wordt gerealiseerd dan zijn er twee manieren om daar als bewoner van mee te profiteren:

1) Een Gebiedsfonds (zie meer hierover in deze nieuwsbrief)
2) Participatie in de vorm van bijvoorbeeld een obligatielening met gunstige voorwaarden.

Heb jij andere goede ideeën die we in beraad moeten nemen, dan horen we dat graag! (info@hightechagrocampus.nl)

Kom maar op met die ideeën voor het Gebiedsfonds!

Het Gebiedsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in en verduurzaming van de omgeving van het Windpark in Reusel. Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het Gebiedsfonds een bijdrage 0,5 euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 90.000 op. Met dit geld kunnen projecten en initiatieven in Reusel-De Mierden worden ondersteund en gestimuleerd op het gebied van  duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Projecten zijn voor het algemeen belang. De gemeente en de Dorpsraad stellen momenteel de kaders op voor dit fonds. Zij willen graag weten wat er voor ideeën leven. Dus laat maar horen!

Je kunt je idee melden via mailadres: info@hightechagrocampus.nl

Alle vergunningen in samenhang aangepakt

De coördinatieregeling is een regeling die alle procedures gezamenlijk voor een project parallel laat lopen. Er wordt uiteindelijk één besluit voor deze vergunningen genomen waar ook één keer beroep tegen kan worden aangetekend, waarna de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, binnen een half jaar een uitspraak doet. Zie voor meer uitleg: https://youtu.be/_SQEGA3AHjI

De raad en belanghebbenden krijgen meer tijd voor complex dossier

In de commissie ruimte is gesproken over het tijdig toezenden van stukken over het Windpark. De raad wil graag een goede afweging maken voorafgaand aan de besluitvorming. Ook omwonenden hebben te kennen gegeven dat zij behoefte hebben aan meer tijd voor de bestudering van het dossier. Door eerdere toezending van stukken over het Windpark krijgt men de ruimte om nadere informatie te verzamelen, ruggespraak te houden, te oriënteren en met inwoners, initiatiefnemer en alle betrokken partijen te overleggen. Kortom het democratisch proces komt zo het beste tot zijn recht.

Stukken zijn in te zien via de website van de gemeente: https://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-ondernemers/windpark-agro-wind_43499/

VHATC kiest voor 3 lijnen

Zaterdag 19 januari vond een inloopochtend plaatst over het Windpark Agrowind in Reusel-De Mierden. Iedereen was welkom. De bijeenkomst vond plaats in het gebied waar de windmolens zijn gepland. Daarbij werd aan de belangstellenden uitleg gegeven aan het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Er zijn namelijk meerdere alternatieven om de molens op te stellen. De verschillende alternatieven zijn op gebied van milieu en economie doorgerekend. Op basis daarvan is de keuze van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) gevallen op het alternatief met 3 lijnen met in totaal 11 turbines. De ashoogte van de turbines bedraagt hierbij  maximaal 165 meter. Uiteraard moet er nog een hele procedure worden doorlopen voordat het zover is.

Het aanwezige gezelschap kreeg antwoord op tal van vragen. Met behulp van een 3D-visualisatie kon men het windpark op iedere locatie in Reusel aanschouwen en voor zich zelf beoordelen wat de (visuele) impact van de turbines op de persoonlijke leefomgeving gaat worden. Het was een kritische maar ook constructieve bijeenkomst.

Waarom 11 molens?

Aanvankelijk is er gesproken over een windpark van 8 molens. Dat aantal was een vertrekpunt voor de initiatiefnemers, dat aantal zou na nader onderzoek nog kunnen wijzigen. Inmiddels heeft er uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. Uit deze milieueffectrapportage (m.e.r.) blijkt dat de effecten voor omwonenden en natuur met 11 molens (3 lijnen) ten opzichte van 8 molens (2 lijnen) beperkt zijn. En de voordelen juist erg groot zijn. Met 11 molens wordt namelijk een grotere bijdrage geleverd aan een duurzame samenleving door:

  • Meer duurzame energieproductie (30% meer)
  • Een hogere bijdrage aan een leefbaarheids- en duurzaamheidsfonds, dit kan oplopen tot wel € 100.000 per jaar
  • Een grotere investering in landschap en natuur (compensatie)
  • Een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambitie.

Kortom, met dit alternatief kunnen meer bewoners meeprofiteren terwijl de omgevingseffecten nauwelijks toenemen.

Zie voor meer achtergronden de Factsheet ‘Voorkeursalternatief’  http://www.hightechagrocampus.nl/wp-content/uploads/2019/02/190124-Fact-Sheet-Voorkeursalternatief.pdf

Agenda

27 maart     Klankbordgroep (8e)

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl