4e Nieuwsbrief

10-05-2019  

Hoe zat het ook al weer?

(Begin) maart is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 11 windturbines in Reusel-zuid. Om de effecten op de omgeving goed in kaart te brengen is een Milieu Effect Rapport (MER) gemaakt . Het doel van dit rapport is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het project.

Onafhankelijke commissie oordeelt over MER
De gemeente heeft bij de beoordeling de hulp ingeroepen van de commissie voor de milieueffectrapportage. Deze onafhankelijke commissie is bij wet ingesteld en bestaat uit deskundigen met verschillende disciplines (zie ook www.commissiemer.nl). De commissie beoordeelt het MER op volledigheid en juistheid van de inhoud en adviseert hierover aan de gemeente én aan de opstellers/initiatiefnemers.

Tussentijds advies
De gemeenteraad zal in twee stappen beoordelen of dit initiatief doorgang kan vinden. Door middel van twee “verklaring van geen bedenkingen” zal de gemeenteraad haar oordeel vellen. Het tussentijds advies heeft tot doel de raad voldoende comfort te geven om er vanuit te kunnen gaan dat na aanvulling van het MER, het definitieve advies positief zal zijn. Dit betekent dat het eerste tussentijdse advies kritisch kan en mag zijn om de initiatiefnemers in de gelegenheid te stellen (zover mogelijk) het MER zogenaamd Raad van State-proof te maken. De Raad van State is immers de instantie die uiteindelijk de definitieve beslissing neemt of het windpark er komt.

Overzichtelijk
Afgelopen week heeft de commissie het concept van het tussentijdse advies toegestuurd. De commissie constateert dat in het MER de milieugevolgen van de windturbines overzichtelijk zijn samengevat en goed zijn onderbouwd. Voorbeelden hiervan zijn de geluidhinder, de veiligheid en het landschap.

Onderbouwing
Vervolgens stelt de commissie in haar advies dat een aantal zaken nog onvoldoende onderbouwd is. Zo vindt de commissie dat de locatieafweging beter kan en stelt ze vraagtekens bij de volledigheid van de beschreven milieueffecten op het Natura-2000-gebied in België. Tevens geeft de commissie de initiatiefnemers mee dat bouwen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) niet zomaar is toegestaan. In overleg met de provincie moet hier de juiste procedure voor worden gevolgd. Anders voorziet de commissie dat dit juridisch geen stand houdt.

Transparantie
De commissie heeft haar conceptadvies in een overleg op hun kantoor in Utrecht toegelicht en zijn de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld om hun visie op het advies en de onderdelen daaruit te delen met de commissie. Ook de gemeente was goed vertegenwoordigd waaronder wethouder Van de Noort. In het kader van de transparantie waren de indieners van zienswijzen op het MER uitgenodigd. Twee van hen hebben hiervan gebruik gemaakt.

Aanpassingen
De initiatienemers hebben per onderdeel aangegeven hoe zij de adviezen van de commissie denken te gaan opvolgen. Toegezegd is o.a. dat er een betere onderbouwing zal worden gegeven van de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied in België, de aanpassing van het NNB beter zal worden beschreven en dat meer locatiealternatieven zullen worden beschouwd.
Alle partijen hebben na afloop aangegeven tevreden te zijn over de wijze waarop de commissie haar adviesrol invult en de transparantie die zij daarin betracht.

In gesprek met Karel Gevers

Naam Karel Gevers

Beroep Administrateur / Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden

Leeftijd 64 jaar

Adres Groeneweg Reusel

Wat betekent de ontwikkeling van het windpark voor jou?
Het is een eerste aanzet tot minder stikstofdepositie. Deze depositie veroorzaakt voor ons problemen bij het ontwikkelen van natuur.

Wat vind je minder leuk?
Dat het allemaal zo lang gaat duren. Natuurlijk is het logisch, dat mensen die er last van hebben, uitvoerig geïnformeerd dienen te worden, echter we (onze regering) hebben besloten, dat we van het gas af moeten en dit project is daar een mooie aanzet toe.

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl