5e Nieuwsbrief

17-09-2019  

Klankbordgroep met expert wind en geluid?

De 9e Klankbordgroep bijeenkomst op 3 juli ging vooral over windturbines en geluid. Mike Dijkstra, een expert op dit gebied, gaf een toelichting hierover. Daarbij kwam ook aan de orde: geluidsproductie, het geluidsspectrum, de impact op de woningen, de geluidsnorm en technische ontwikkelingen op dit gebied.

Verder is gesproken welke onderwerpen in de volgende bijeenkomst aan bod zouden moeten komen:

  • de bouw- en verkeersafhandeling tijdens de bouwperiode,
  • de opzet en invulling van het Omgevingsfonds,
  • de invulling van de plannen voor natuurcompensatie, natuur- en landschappelijke versterking in het gebied.

Dit laatste onderwerp krijgt de volgende keer uitgebreid aandacht waarbij ook de BMF en alle lokale natuur- en milieuorganisaties zullen worden uitgenodigd om mee te praten.

Communicatie

Communicatie is een rode draad door het hele proces om te komen tot een windpark. Het is een continue proces en ligt voornamelijk besloten in de website, nieuwsbrieven en klankbordgroep bijeenkomsten. Verder worden de media gevoed met informatie en vindt er ook veel overleg plaats tussen de verschillende instanties en bewonersgroepen. Er is een verdeling gemaakt tussen de gemeente en de VHTAC als het over communicatie gaat. De gemeente communiceert over het proces m.b.t. de vergunning en de VHTAC over de voortgang. Belangrijk bij alle communicatie is zorgvuldigheid en openheid.

Dubbel duurzaam

Het blijft niet bij windenergie alleen in Reusel – De Mierden, ook zonne-energie staat hoog op het verlanglijstje van de  leden van VHTAC. Samen met het opwekken van windenergie kun je spreken van dubbel duurzaam. Eerder dit jaar werd dit voornemen (samen met andere agrariërs uit Reusel – De Mierden) uitgesproken en nu zijn er inmiddels her en der zonnepanelen geïnstalleerd. Er zit dus schot in en er staat ook nog wat in de planning. Toch moet er nog wel wat gebeuren om alle daken van panelen te voorzien. Maar alle lof, ze zetten allemaal hun beste beentje voor om mee te werken aan de energie transitie voor de Kempen.

Nader archeologisch onderzoek

Onderzoek naar archeologische waarden in het gebied waar de windturbines komen is één van de onderdelen van het Milieu Effect Rapport dat is opgesteld. Hieruit bleek dat voor alle onderzochte alternatieven er twee turbine locaties zijn die een middelhoge verwachtingswaarde hebben. Dit betekende dat een archeologisch vervolgonderzoek moest plaatsvinden. Dit vervolgonderzoek is deze zomer uitgevoerd. Om onder andere het archeologisch verwachtingsmodel te toetsen is op de turbinelocaties met een hoge of middelhoge verwachtingswaarde een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Met uitzondering van 1 locatie is geconstateerd dat de locaties altijd ongeschikt (te nat) zijn geweest voor bewoning. Archeologische vondsten kunnen om die reden worden uitgesloten. Op 1 locatie zijn resten van podzolvorming aangetroffen die getuigen van een goed ontwaterde bodem die mogelijk geschikt was voor bewoning in het verre verleden. Voor deze locatie zal nog een aanvullend onderzoek worden verricht.

Nadere onderbouwing

In mei heeft de commissie voor de milieueffectrapportage een tussenadvies uitgebracht op het MER. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt de kwaliteit en volledigheid van de milieu-informatie. Hoewel de commissie constateerde dat het rapport al ‘redelijk compleet’ is, vraagt zij nog een verdere uitwerking van een aantal milieuaspecten zoals de aansluiting op het hoogspanningsnet, de geluidsbelasting op de bedrijfswoningen van een aantal initiatiefnemers en de effecten op een aantal beschermde diersoorten waaronder de Rosse Vleermuis en de Wespendief. Afgelopen maanden is hard gewerkt om deze onderdelen aan te vullen en te onderbouwen met vervolgonderzoek. Omdat het hier veelal gaat om ingewikkelde materie is door de initiatiefnemers gekozen voor gerenommeerde onderzoeksbureaus zoals Pondera Consult en Bureau Waardenburg. Deze aanvullingen op het MER worden nu beoordeeld door het bevoegd gezag. In een later stadium komt de cie-m.e.r. met een eindadvies.

Minder geluid door zaagtanden

Het geluid van windturbines blijft bij iedere windparkontwikkeling de gemoederen bezighouden. Er is veel onderzoek gedaan naar geluid en de effecten van blootstelling aan geluid. Naast de mate van blootstelling spelen persoonlijke factoren en de feitelijke situatie een rol bij de mate waarin mensen hinder door windturbines ervaren. Zo blijkt dat mensen bij gelijke geluidsniveaus meer hinder ondervinden als zij vanuit huis een windturbine kunnen zien. Ook economische aspecten beïnvloeden hinder door windturbines: mensen die economisch belang hebben bij een windturbine rapporteren minder hinder.

Blijft het feit dat windturbines geluid produceren waarbij de boosdoener vooral de turbulentie is die ontstaat op en achter het rotorblad als deze door de lucht draait. Door turbinefabrikanten wordt hard gewerkt aan het stiller maken van de windmolens. Een voor de hand liggende methode is om het toerental van de turbine te verlagen. Doordat de bladen langzamer door de lucht bewegen wordt het geluid ook minder.  Een nadeel van deze methode is dat het geproduceerde vermogen ook afneemt. Om het geluid van de bladen te verminderen zonder energieverlies wordt gekeken naar de oplossingen van moeder natuur. Uilen kunnen vrijwel geruisloos vliegen door de zachte donshaartjes op de achterkant van hun vleugels.  Deze ‘uilentechnologie’ kan worden vertaald naar windturbinebladen door een strip met ‘borstelharen’ in de vorm van zaagtanden op de achterrand van het blad te monteren. Uit metingen blijkt dat een turbine met de toepassing van deze zaagtanden 3 tot 6 decibel stiller is. Windpark Agro-Wind Reusel wil deze techniek gaan toepassen.

In gesprek met Piet Peijs

Naam Piet Peijs

Beroep Metaalbewerker en voorzitter van Natuur- en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden

Leeftijd 58 jaar

Adres Horselaar Reusel

Wat betekent de ontwikkeling van het windpark voor jou?
Het is een eerste begin om stikstofuitstoot te verminderen. Deze zogenaamde depositie levert problemen op bij het ontwikkelen van natuur.

Wat is de uitdaging?
Mijn uitdaging is om de directe omgeving van de windmolens zodanig in te richten dat het in deze omgeving voor de biodiversiteit (verscheidenheid aan levensvormen. red.) aantrekkelijk is. De biodiversiteit is vaak een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

Wat vind je minder leuk?
De uitstraling van windmolens in het algemeen. En dat er door een aantal mensen nog altijd negatief over dit voornemen wordt gesproken, terwijl ze altijd hun verhaal hebben mogen doen.

Planning

Het is alweer even geleden, maar op 11 maart van dit jaar zijn de laatste vergunningaanvragen voor het Windpark Agro-Wind de deur uitgegaan, inclusief de publicatie van het Milieu Effect Rapport (MER). Ook na dat moment is er hard gewerkt, zowel bij de gemeente, de verschillende betrokken omgevingsdiensten, de provincie en uiteraard aan de kant van de initiatiefnemers en haar adviseurs.

De oorspronkelijke verwachting was dat eind september 2019 de omgevingsvergunning zou kunnen worden verstrekt, maar vanwege benodigd aanvullend onderzoek, o.a. vanwege de stikstofwetgeving en de effecten van op het Natura 2000 gebied in België, is dit met een halfjaar vertraagd. Dit betekent dat op dit moment verwacht wordt dat op 12 november de gemeenteraad een positief advies kan uitbrengen, wat dan uiteindelijk resulteert in een definitieve omgevingsvergunning eind februari 2020. Al met al bijna een jaar nadat de stukken zijn ingediend.

Op basis van de vergunning kan dan in maart 2020 een aanvraag bij het Rijk worden ingediend voor ondersteuning van de opwekken van windstroom. Naar verwachting kan dan na de zomer van 2020 het grote werk beginnen en kunnen we vanaf eind 2021 genieten van duurzame energie uit de eigen regio.

*   12 november 2019: Advies gemeenteraad (VVGB: Verklaring van geen bedenkingen) met betrekking tot de ontwerp omgevingsvergunning

*   13 november 2019: College stelt ontwerp-omgevingsvergunning vast

*   27 december 2019: Laatste moment indiening zienswijzen op omgevingsvergunning en alle mee gecoördineerde vergunningen en besluiten

*   18 februari 2020: Raadsbesluit over definitieve omgevingsvergunning

*   Maart 2020: Indiening SDE++ aanvraag bij het Rijk (RVO)

*   Najaar 2020: Start bouw windpark

*   Eind 2021: Ingebruikname windpark

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl