7e Nieuwsbrief

18-12-2020  

Waarom is het al een tijdje stil rondom het windpark? 

Op 18 februari heeft de gemeenteraad van Reusel – De Mierden een ‘verklaring van geen bedenking’ afgegeven en vervolgens heeft het college van B&W op 3 maart de vergunning verleend. Voor partijen welke al eerder bezwaar hebben gemaakt tegen deze vergunning is er nog één beroepsgang mogelijk bij de Raad van State (RvS). De RvS heeft een 5-tal bezwaren ontvangen tegen deze omgevingsvergunning. Door de Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant is op 28 september de vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) verleend voor de oprichting en het in werking hebben van het windpark. Ook deze vergunning valt onder de ‘Coördinatie regeling’ waardoor er één rechtsgang is naar de Raad van State. Op dit moment is het dus wachten op een bericht van de Raad van State voor de zitting van beide zaken waarbij de gemeente Reusel – De Mierden en GS zich kunnen verweren tegen de ingediende bezwaren. De RvS neemt daar ruim te tijd voor. Bij elkaar kan deze procedure een jaar in beslag nemen. Dat is meteen de reden waarom er al een tijdje niet zo veel te vertellen is.

Even voorstellen: projectleider Alex Brouwer

‘Mijn naam is Alex Brouwer, 45 jaar, ik ben gehuwd, heb twee lieve zoons en ik woon in de Hoeksche Waard. Ik ben vanaf 2000 werkzaam in de duurzame energiesector. Na mijn studies chemische technologie ben ik begonnen in de bio-energie. Vanaf 2003 ben ik de windenergie ingerold en ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van kleine en grote on- en offshore windenergieprojecten. Vanaf 2017 ontwikkel en realiseer ik ook zonneparken. De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan vele mooie windparken zoals Windpark Krammer, de Oosterscheldekering en windpark Kreekraksluizen.

Nadat ik in 2008 bij ENECO vertrok heb ik ruim 10 jaar gewerkt als onafhankelijk adviseur. Vanaf 2018 ben ik medeoprichter van Lighthouse Projects BV.

De coöperatieve gedachte heeft mij altijd aangesproken. Ik heb dan ook mijn bijdrage geleverd aan de realisatie van projecten voor Zeeuwind, Deltawind en collectieven van groepen boeren. De projectleiding van Windpark Agrowind Reusel zag ik dan ook als een leuke nieuwe uitdaging.

Ik ben een echte teamplayer, mijn motto is dan ook volgens een oud Keniaans gezegde: ‘Wil je snel gaan, ga dan alleen. Maar wil je ver komen, ga dan samen’

Ik ben vanaf december 2019 betrokken bij het project Agrowind. De uitdagingen voor het aankomende jaar is in de eerste plaats een goede afronding van de Raad van State procedure. De omgevingsvergunning die is verkregen is herroepelijk, wat wil zeggen dat we eerst alle bezwaren die bij de Raad van State zijn ingediend netjes moeten afhandelen. De andere uitdagingen voor 2021 zijn het verkrijgen van de vergunningen voor de civiele en elektrische werken, het creëren van een netaansluiting die groot genoeg is voor het potentieel van deze locatie en het zoeken naar geschikte aannemers en windturbine leverancier voor de bouw van het windpark. Dit alles zou moeten leiden tot een financiering van het project eind 2021 / begin 2022.

Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen en kan ik steunen op veel enthousiaste mensen binnen het projectteam. Onder het motto ‘samen kom je ver(der)’ hoop ik het baken te kunnen zijn om dit mooie windenergieproject te begeleiden naar een succesvolle oplevering.’

SDE-subsidie toegekend

Op 17 juni 2020 heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie toegekend aan Windpark Agro Wind Reusel – De Mierden. Als het windmolenpark gerealiseerd wordt, ontvangt Agrowind gedurende 15 jaar een gegarandeerde vergoeding per geproduceerde MHW.

Planning

De Planning hieronder is teruggebracht tot de belangrijkste mijlpalen. Er is natuurlijk veel meer gebeurd. Zie hiervoor de uitgebreidere planningen in voorgaande nieuwsbrieven op de website.

2016 Start VHTAC v
2017 Gemeenteraad akkoord met principe verzoek om medewerking v
2018 Antwoordnota zienswijze op NRD-park v
2019 Gemeenteraad verklaart de ‘Coördinatie regeling’ van toepassing v
Keuze voor 3 lijnen en 11 molens v
Milieu Effecten Rapport (MER) gereed v
Vergunning bouwen windmolens aangevraagd v
2020 Raad geeft ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af voor realisatie Windpark v
Raad verleend vergunning voor bouwen windpark v
SDE-subsidie toegekend v
Bezwarenprocedure Raad van State (RvS)
2021 Uitspraak RvS verwacht
2022 Voorbereiding bouw
2023 Start bouw

Ontwikkelingen

Landelijke opgave om minder gas te gebruiken en meer duurzame vormen van energie te ontwikkelen is geregeld in de Klimaatwet. De doelstelling is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Regionaal wordt deze opgave uitgewerkt door de MRE (Metropool Regio Eindhoven). Zij hebben een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld, waar Reusel-De Mierden deel van uitmaakt. Om de reductie van CO2 te halen worden plannen uitgewerkt, waarbij ook bewoners worden betrokken. Het gaat dan over grootschalige energie opwek via zonne- en windparken, van het gas af, maar ook een vitale agrarische economie, een veerkrachtig natuurlijk systeem, een duurzame en innovatieve economie, een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie. Allemaal zaken waar iedereen mee te maken krijgt. Het Windpark van Agro Wind vormt een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling om de CO2 terug te dringen.

Veel geluk en gezondheid voor 2021

Bedankt voor de prettige samenwerking
en het vertrouwen.

Op naar een mooie voortzetting in het nieuwe jaar!

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl