Vragen en antwoorden over het Windpark AGRO Wind Reusel

De locatie vormt de directe leefomgeving van de initiatiefnemers, een collectief van ondernemers, boeren en particulieren in het zuiden van Reusel. Zij zijn verenigd in de Vereniging High Tech Agro Campus en streven naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Een gebied met naast een schoon milieu, een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn en optimale benutting van duurzame- en reststromen, alles met respect voor het landschap. Voor het gebied wordt gedacht aan: warmte levering, lokale opwekking van zonne- bio- en windenergie en slimme logistieke oplossingen.

Aanvankelijk is er gesproken over een windpark van 8 molens. Dat aantal was een vertrekpunt voor de initiatiefnemers, maar zou na nader onderzoek nog kunnen wijzigen. Inmiddels heeft er uitgebreid onderzoek plaatsgevonden.  Uit deze milieueffectrapportage (m.e.r.) blijkt dat de effecten voor omwonenden en natuur met 11 molens (3 lijnen) ten opzichte van 8 molens (2 lijnen) beperkt zijn. En de voordelen juist erg groot zijn. Met 11 molens wordt namelijk een grotere bijdrage geleverd aan een duurzame samenleving door:

  • Meer duurzame energieproductie (30% meer)
  • Een hogere bijdrage aan een leefbaarheids- en duurzaamheidsfonds, dit kan oplopen tot € 100.000 per jaar
  • Een grotere investering in landschap en natuur (compensatie)
  • Een substantiële bijdrage aan gemeentelijke duurzaamheidsambitie.

Kortom, met dit alternatief kunnen meer bewoners meeprofiteren terwijl de omgevingseffecten
nauwelijks toenemen.

Zie voor meer achtergronden de Factsheet ‘Voorkeursalternatief’.

De geproduceerde duurzame energie wordt rechtstreeks geleverd aan het elektriciteitsnet. Onderzocht zal worden of door middel van een energiecoöperatie of afspraken met een energieleverancier de stroom tegen een gereduceerd tarief kan worden geleverd aan de omgeving.

Jazeker, voor inwoners van Reusel-De Mierden is het mogelijk om zich vrijblijvend aan te melden voor deelname obligatielening, voorwaarden worden nog verder uitgewerkt Klik hier

Direct omwonenden in een straal van 900 meter zijn lid van de vereniging en krijgen via de vereniging een vergoeding voor het beschikbaar stellen van grond of een hindervergoeding. Zij ondervinden de lasten, maar ontvangen ook de lusten in de vorm van milieuvoordelen en een financiële vergoeding.
Daarnaast wordt voor overige omwonenden onderzocht hoe zij in de toekomst financieel kunnen participeren en op die manier een voordeel krijgen.

Het voornemen van de initiatiefnemers is om een gemeentelijk gebiedsfonds in te richten Uit zo’n fonds kunnen projecten worden ondersteund/gefinancierd met als doel een verduurzaming van de omgeving
Daarnaast ontvangt de gemeente voor de realisatie van de windturbines een bedrag aan leges. En jaarlijks ontvangt de gemeente inkomsten vanuit de WOZ die betaald wordt per windturbine. De gemeente zou kunnen besluiten deze bijdragen ook te storten in het gebiedsfonds.

Wat is windenergie?

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend, maar stroom opwekken uit fossiele bronnen als aardgas en steenkool geeft veel milieunadelen én leidt tot klimaatverandering. Windenergie is nodig voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Het maakt deel uit van een pakket aan maatregelen: energiebesparing, schonere verbrandingsprocessen en gebruik van duurzame bronnen zoals zon, water én wind. Wind raakt niet op en kan dus altijd gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit, zonder uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek, welke eind 2016 reeds goed was voor 7 procent van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken – genoeg voor ruim 2,5 miljoen huishoudens.

Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Op langere termijn biedt windenergie op zee veel kansen: er is veel ruimte en het waait er hard. Bouw en exploitatie van molens op zee is nu duurder dan op het land. Naar verwachting zal door ervaring met huidige windparken op zee en technische ontwikkelingen de prijs in de toekomst zakken. Tot dat moment is windenergie op land nodig om de duurzame energiedoelstellingen te halen. Het waait het hardst dichtbij de kust, maar er is niet genoeg ruimte om daar alle windmolens te plaatsen. Daarom is in een bestuursakkoord tussen Rijk en provincies afgesproken dat álle provincies een windopgave krijgen. Wanneer de windmolens hoog genoeg zijn en goed ontworpen is windenergie ook in het binnenland rendabel.

Reusel als onderdeel van de gezamenlijke Kempengemeenten wil in 2025 klimaatneutraal zijn. In de zeer recente rapportage over de stand van zaken Klimaatvisie van 20 juni 2017, wordt geconcludeerd dat de Kempengemeenten achterblijven op die ambitie. En dat een flinke inhaalslag nodig is om energieneutraal in 2025 te worden. Tevens wordt geconcludeerd dat zonne-energie en windenergie de hernieuwbare bronnen zijn met de grootste potentie.
De provinciale doelstelling is om in 2020 470,5 MW aan vergund vermogen windenergie te hebben opgesteld. Daarvan was eind 2016 nog maar 218,7 MW gerealiseerd.

Wat zijn de effecten op de omgeving?

Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een windturbine.

Van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen sterft er één door windenergie. Gif, verkeer, huisdieren, jacht en de ramen van woningen kosten veel meer slachtoffers. Over het effect op vleermuizen is iets minder bekend. Het streven is natuurlijk om het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken. In de nog op te stellen Milieueffectrapportage zal nader worden onderzocht of de aanleg van een windpark nadelige gevolgen heeft voor bepaalde dieren. En welke maatregelen kunnen worden toegepast om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen.

Er mogen sowieso geen wettelijk bepaalde normen worden overschreden, en voor ‘cumulatief effect’ wordt een aparte beoordeling gedaan. De direct omwonenden zijn allemaal lid van de vereniging VHTAC en stemmen in met de aanleg. Zij wonen en of hebben hun bedrijf binnen de cirkel van 900 meter van het windpark. Daarbuiten is de hinder zeer beperkt. Het ervaren van “overlast” is overigens vaak persoonlijk en een subjectief gegeven.

Diverse studies laten verschillende resultaten zien. Soms is sprake van een lagere verkoopwaarde van woningen nabij windparken, soms is er nauwelijks effect, of alleen een tijdelijke waardedaling. De direct omwonenden worden conform de gemaakte afspraken binnen de vereniging gecompenseerd voor eventuele overlast en waardevermindering van hun woningen.

Overlast voor omwonenden kan bestaan uit aantasting van het uitzicht, geluidhinder en slagschaduw of lichtschittering van de wieken. De mogelijke effecten voor het windpark in Reusel worden in beeld gebracht middels een Milieu Effect Rapport (MER). Het MER moet uitwijzen dat eventuele overlast binnen de wettelijke grenzen blijft. Wanneer grenzen eventueel toch overschreden dreigen te worden voor een of enkele woningen, kunnen de windmolens worden terug geregeld (waardoor ze minder hard draaien en minder geluid maken) of korte tijd worden stilgezet (ter voorkoming van slagschaduw op een huis). Verder krijgen de wieken een speciale coating om lichtschittering te beperken. Wat het uitzicht betreft: er is gekozen voor een lijnopstelling haaks op de A67, in een boslandschap. Door de hoogte van de moderne molens worden de windmolens beeldbepalend. Zij steken als het ware boven het landschap. Mooi of niet, het hoort de komende decennia bij een duurzame energie-landschap.

Toekomst bestendig

Reuselnaren bundelen krachten en geven duurzame energie impuls